Slik søker du

Studenter

Opptak restplasser

Etter den offisielle søknadsfristen 15.april vil det være mulig å søke opptak på ledige studieplasser på Samordna opptak fra og med 25.mai kl.09.00.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for høyere utdanning er 15. april. 

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tilegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det.

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. 

Opptakskrav tekniske fag

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.
b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her kan du lese mer om poengberegning og rangering.

Opptakskrav reiselivsfagskole

Fag‐ og svennebrev som gir grunnlag for opptak innenfor Reiselivsfagskole:

  • Relevante fag‐ eller svennebrev innen:
    • Baker, Butikkslakter, Fagarbeider industriell matproduksjon, Fagarbeider, sjømatproduksjon, Fisker, IKT-servicemedarbeider, Institusjonskokk, Kjøttskjærer, Kokk, Konditor, Pølsemaker, Servitør, Sjømathandler, Slakter Resepsjonsfaget, reiselivsfaget, Salgsmedarbeider, Servitør, Naturbruk, Restaurant og matfag, Service og samferdsel
  • Eller 5 års relevant praksis innenfor fagområdet

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:

  • Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
  • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).
  • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. § 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Slik søker du

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.samordnaopptak.no

På www.samordnaopptak.no finner du 
informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

For spørsmål om søking og om Samordna opptak kontakter du:

Samordna opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09

www.samordnaopptak.no